top of page

GRUPPO GAMMA WATCHES

Gruppo Gamma และ Venturo แบรนด์คุณภาพจากประเทศสิงคโปร์ ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2013 กว่า 10 ปีของการตอบโจทย์นักสะสมนาฬิกา Microbrand

โดย Gruppo Gamma จะใช้กลไกคุณภาพสูงจาก Switzerland เป็นหลัก ส่วนแบรนด์ลูก Venturo จะให้กลไกจากทางค่ายญี่ปุ่นเป็นหลัก

bottom of page